تأثیر ویژگیهای سیستم اطلاعاتی مالی(حسابداری) بر بهبود تصمیم گیری مدیران شهرداری تهران

snapp-driver-piss61s58v3hplr7t9wvzhrg5ruo9z42zz4q688lrk

امروزه گزارش اطلاعات مالی از ضروریات مدیریت است وجامع بودن، به روز بودن و قابل اتکا بودن این گزارش ها در امر مدیریت تصمیم گیری درست تر و موفق تر را بدنبال خواهد داشت .

 به طور سنتی، یک سازمان و شرکت همواره به گزارش مالی و غیر مالی بر اساس دوره های سه ماهه و سالانه نیاز دارد؛ که امروزه با توجه به رشد سریع تکنولوژی و تغییرات بازار، این گزارش های دوره ای به سرعت از رده خارج می شوند.رقابت عالی در میان شرکت ها،تقاضا را برای اطلاعات  به روز بیشترمی کند و مدیران را قادر می سازد تا به سرعت به فرصت ها و مشکلات  پاسخ دهند.دراین میان وجود سیستم های یکپارچه و مدیران مطلع و فعال دراستفاده از این سیستم ها در پیشبرد اهداف سازمان بسیار موثر می باشند. در این پژوهش تاثیر قابل فهم بودن ، مربوط بودن، قابل اتکا بودن و قابل مقایسه بودن اطلاعات سیستم اطلاعات مالی به عنوان متغیرهای مستقل بر تصمیم گیری مدیران شهرداری تهران به عنوان متغیر وابسته سنجیده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش می تواند وسیله ای برای شهرداری­ها در بهبود تصمیم­گیری آنها مورداستفاده قرار گیرد. در نهایت در آزمون رتبه بندی شاخص مربوط بودن(318/0) بیشترین تاثیر را بر بهبود تصمیم گیری مدیران شهری دارد. همچنین شاخص قابل فهم بودن(332/0) در رتبه دوم، شاخص قابل مقایسه بودن(198/0) در رتبه سوم و شاخص قابل اتکا بودن(151/0) رتبه چهارم تاثیرگذاری را دارند.

سیستم مدیریت حسابداری 1

سیستم اطلاعاتی مدیریت یک روش رسمی(وهم غیر رسمی)برای تهیه کردن و ارائه اطلاعات لازم، صحیح، مرتبط وبه هنگام مدیریت است تا به وسیله آن فرایند تصمیم گیری تسهیل شود و مدیران بتوانند فرایند برنامه ریزی، سازمان دهی، کنترل هماهنگ و وظایف عملیاتی را به شیوه های موثر انجام دهند. یکی از سیستمهای فرعی، سیستم اطلاعاتی مدیریت،سیستم اطلاعات حسابداری است.سیستم اطلاعات حسابداری وظیفه جمع آوری، پردازش، طبقه بندی و گزارشگری وقایع مالی را با هدف تهیه اطلاعات مربوط به ثبت رویدادها و تصمیم گیری برای استفاده کنندگان داخلی و خارجی یک سازمان عهده دار است.مدیران برای اداره فعالیت روزمره ، تدوین راهبردهای آینده و ارزیابی عملکرد گذشته به اطلاعات حسابداری نیاز دارند. بیشترتصمیماتی که در واحدهای تجاری-تولیدی اتخاذ میشود به نحوی به اطلاعات حسابداری وابسته است.

به منظورمیزان تولید نیاز است از میزان مواد و کار مستقیم در تولید محصولات آگاه شوند ، مدیران فروش و بازاریابی نیز باید از میزان و تاثیر برنامه های بازاریابی و ازدیاد فروش آگاه شوند. مدیران مالی برای ارزیابی سودآوری و گزارش وضعیت مالی به سهامداران ، اعتبار دهندگان و ارگانهای مشمول به اطلاعات حسابداری نیاز دارند.

اصولا حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است و از انجا که بخش عمده تصمیمات مدیران را تصمیم گیری های اقتصادی و انتخاب راه کارهایی که بر حداکثر کردن سود ،حداقل نمودن هزینه و قیمت تمام شده منجر می شود تشکیل می دهد لذا اطلاعات و گزارشات حاصل از سیستم حسابداری دراین میان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

اهمیت هزینه ها، درآمد ها، حقوق، مزایا، دستمزد و قیمت های تمام شده خدمات سبب شده است که مدیران به اطلاعات مالی قابل فهم، مربوط ، قابل اتکا و قابل مقایسه نیاز داشته باشند. مدیران برای اخذ تصمیمات مناسب که در داخل سازمان باعث بالا رفتن کارآیی و در خارج  باعث کسب موقعیت رقابتی  می شود به اطلاعات مالی با کیفیت نیاز دارند . ارائه چنین اطلاعاتی با ابزارهای قدیمی ممکن نیست . سیستم اطلاعات مالی می تواند اطلاعات سودمند ، برای کمک به مدیریت در برنامه ریزی فعالیت ها ، اعمال کنترل ، تصمیم گیری مناسب در جهت تحقق اهداف سازمان و نهایتا کسب موقعیت برتر ارائه کند.

اهمیت و تاثیر گذاری گزارشهای قابل استخراج و ارائه از سیستم اطلاعاتی مالی موجب شده است که این سیستم بیشتر از سایر زیر سیستم های سیستم اطلاعات مدیریت برای مدیران مهم باشد و کنترل شود.

انجام حسابرسی داخلی و مستقل، نمونه های بارز دامنه کنترلها نسبت به کارکرد و اطمینان بخشی سیستم های اطلاعاتی مالی است. حسابداری مدیریت به عنوان بخش مهم سیستم اطلاعات مالی با کاربرد روشها و تکنیک های ویژه مانند کنترل جامع کیفیت حسابداری، سنجش مسئولیت ، مدیریت به موقع موجودیها و سیستم مدیریت هزینه می تواند جهت اتخاذ تصمیمات مناسب از سوی مدیران به کار گرفته شود .

جنبه دیگه اهمیت این تحقیق ، فعالیتهای شهرداری ها در حوزه های مختلف می باشد که باعث می شود  با توجه به حجم بالای منابع مالی مورد نیاز، وسعت فعالیتها،ارائه اطلاعات با کیفیت ،سیستم اطلاعات مالی در زمینه قیمت تمام شده ، هزینه ها وسود و زیان پروژه ها وسرمایه گذاری، بسیارضروری باشد. متخصصان مالی میتوانند با استفاده از پایگاه داده ها بعنوان مشاور برای مدیریت جهت کنترل هزینه در برابر سود یا بعنوان ناظر عمل کنند و حسابداران در این نقش جدید به اطلاعات ذخیره شده در پایگاه داده ها می توانند دست یابند(پیتر،1999)

در این مقاله سیستم اطلاعات مالی درارائه اطلاعات مورد نیاز مدیران و شهرداری تهران ارزیابی گردید.

در این مقاله تاثیر قابل فهم بودن ، مربوط بودن، قابل اتکا بودن و قابل مقایسه بودن اطلاعات سیستم اطلاعات مالی به عنوان متغیرهای مستقل بر تصمیم گیری مدیران شهرداری تهران به عنوان متغیر وابسته سنجیده شد.

اهداف این پژوهش عبارتند از:

1- تعیین میزان تأثیر ویژگیهای سیستم اطلاعات بر بهبود تصمیم­گیری مدیران شهرداری تهران

2- تعیین میزان تأثیرویژگی قابل فهم بودن اطلاعات سیستم اطلاعات مالی بربهبود تصمیم­گیری مدیران.

3 – تعیین میزان تأثیر ویژگی مربوط بودن اطلاعات سیستم اطلاعات مالی بر بهبود تصمیم گیری مدیران

4 – تعیین میزان تأثیر ویژگی قابل اتکا بودن اطلاعات سیستم اطلاعات مالی بر بهبود تصمیم گیری مدیران

5 – تعیین میزان تأثیر ویژگی قابل مقایسه بودن اطلاعات سیستم اطلاعات مالی بر بهبود تصمیم گیری مدیران.

نتایج حاصل از این پژوهش می تواند وسیله ای برای شهرداری­ها در بهبود تصمیم­گیری آنها مورداستفاده قرار گیرد.

مدیریت حسابداری 2

بیان  فرضیه ها

فرضیه اصلی :

 ویژگیهای سیستم اطلاعاتی مالی(حسابداری) بر بهبود تصمیم گیری مدیران شهرداری تهران تاثیر دارد.

فرضیات فرعی:

  • ویژگی قابل فهم بودن اطلاعات سیستم اطلاعات مالی بر بهبود تصمیم گیری مدیران شهرداری تهران تأثیر دارد.

ویژگی مربوط بودن اطلاعات سیستم اطلاعات مالی بر بهبود تصمیم گیری مدیران شهرداری تهران   تأثیر دارد.

  • ویژگی قابل اتکا بودن اطلاعات سیستم اطلاعات مالی بر بهبود تصمیم گیری مدیران شهرداری تهران تأثیردارد.
  • ویژگی قابل مقایسه بودن اطلاعات سیستم اطلاعات مالی بربهبودتصمیم گیری مدیران شهرداری تهران تأثیردارد.

چگونگی تأثیر ویژگیهای سیستم حسابداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران

 بخش عمده اطلاعاتی که در سازمانها جهت تصمیم­گیری مدیران مورد نیاز است، اطلاعات مالی است. بیشتر تصمیمهای مدیران را تصمیم­گیریهای اقتصادی و انتخاب راه کارهایی که به حداکثر کردن سود، حداقل کردن هزینه و قیمت تمام شده منجر می­شود، تشکیل می­دهد. از آنجا که حسابداری در پی اندازه­گیری و ارائه اطلاعات اقتصادی به استفاده­کنندگان جهت قضاوت و تصمیم­گیریهای آگاهانه است، آن را به عنوان یک سیستم اطلاعات می­شناسیم، بنابراین برای موفقیت سازمانها با توجه به اهمیت و تأثیرگذاری گزارشهای قابل استخراج و ارائه سیستم اطلاعاتی مالی، مدیران در تصمیم­گیریها به بهره­برداری صحیح از اطلاعات با کیفیت این سیستم نیازمند می­باشند.  بنابراین حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است و مدیران باید جهت تصمیم­گیری بهتر، اطلاعات مناسب  و با کیفیت را از تمام کانالهای رسمی و غیر رسمی بدست آورند

پیشینه پژوهش

اهم پژوهشهای مرتبط با موضوع این تحقیق در داخل و خارج کشور به شرح زیر است:

اد در سال (2000) در پژوهشی با عنوان بکارگیری سیستم اطلاعات حسابداری به وسیله مدیران عملیاتی در حسابداری مدیریت  به بررسی چگونگی تاثیر ویژگیهای سیستم اطلاعاتی بر داوری تصمیمات استفاده­کنندگان پرداختند نتایج این پژوهش حاکی از آن است که سیستمهای اطلاعاتی حسابداری­، اطلاعات اولیه تصمیم­گیری را فراهم می­کنند.

ماک ( 2006) در پژوهشی با عنوان مفاهیم ارزش ساز اطلاعات حسابداری به بررسی ضرورت شناخت ارزش اطلاعات و اهمیت آموزش کارکنان در ارتباط با سیستمهای اطلاعات حسابداری و چگونگی جریان اطلاعات در سازمان و ارزیابی اطلاعات حاصله و بازخور مدل سیستمها پرداخته است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که به کارگیری سیستمهای اطلاعاتی حسابداری نقش سازنده­ای در کنترل، برنامه ریزی و تصمیم­گیری­های مدیریت ایفا می­کند.

دیوید و همکاران (2005) در پژوهشی با عنوان یک چارچوب برای سیستمهای اطلاعاتی حسابداری، به بررسی این موضوع پرداخته که سیستم اطلاعات حسابداری باید به عنوان یک واسط و رابط عمل کند که از طریق آن سه متغیر مجزا، رفتار سازمانی را تحت تأثیر قرار دهند. سیستم اطلاعات حسابداری اطلاعاتی دربارۀ وقایع اقتصادی فراهم می­کند و تصمیم­گیرنده از آن در برنامه­ریزی، نظارت و کنترل سازمان استفاده می­کند. طبق نظر آنها تصمصم­گیری تابعی از سه متغیر 1)اهداف 2)مفاهیم 3)نمادها می­باشد. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که سیستم اطلاعات حسابداری باید بتواند اطلاعاتی فراهم کند که قابلیت فهم و مقایسه­ای بودن داشته باشد و استفاده کنندگان بتوانند با آن داده ها کار کنند و قادر باشند آنها را به مفاهیم اقتصادی مورد نیاز تبدیل کنند.

حاجیها و نبیونی(1392) بررسی تاثیر خصوصیات سیستم اطلاعات حسابداری بر عملکرد این سیستم در شرایط تحلیل پذیری وظیفه بر این اساس هدف این تحقیق بررسی تاثیر خصوصیات سیستم اطلاعاتی حسابداری )شامل  اطلاعات با دامنه وسیع و تجمیع یافته و به موقع( عملکرد آن ها در شرایطی که وظایف سازمانی تحلیل پذیر است، می باشد. نمونه تحقیق

شامل 221 پرسشنامه دریافت شده از مدیران مالی و عملیاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این تحقیق ترکیبی از روش کتابخانه ای و میدانی می باشد. برای گردآوری داده های این پژوهش از 16 پرسش در قالب پرسشنامه استفاده شده است. نتایج تحقیق بر اساس رگرسیون چند متغیره نشان داد که در شرایط تحلیل پذیری وظیفه، ارائه اطلاعات با دامنه وسیع و تجمیع یافته توسط سیستم اطلاعاتی، رضایت مدیران از عملکرد سیستم های اطلاعاتی حسابداری را افزایش می دهد.

پیپر و همکاران ) 2003 (، اثر عدم قطعیت تمرکززدایی و خصوصیات AIS را روی عملکردAIS مورد مطالعه قراردادند. این مطالعه به صورت پرسشنامه ای در تایوان انجام شد و پاسخ دهندگان 126 مدیر بودند. نتایج مطالعه نشان داد که اطلاعات با دامنه وسیع باعث ارتقا رضایت مدیران مالی و عملیاتی و در نتیجه عملکردAIS در یک موقعیت با تنوع وظیفه بالا می شود. در یک سازمان شدیدا غیر متمرکز، اطلاعات بهنگام، با دامنه وسیع و تجمیعی باعث بالا رفتن رضایت مدیران مالی و عملیاتی می گردد.

دستگیر و جمشیدیان (1382) در پژوهشی با عنوان بررسی تأثیر ویژگیهای سیستم اطلاعات حسابداری بر بهبود تصمیم­گیری مدیران: مورد گروه بهمن، به بررسی میزان تأثیر سیستم اطلاعات حسابداری بر بهبود تصمیم­گیری مدیریت پرداختند. راز دستیابی به اهداف سازمان در شرایط پیچیده و دشوار محیطی، تصمیم­گیری صحیح و عقلایی است. در این راستا، سیستم اطلاعات حسابداری به عنوان یکی از منابع تأمین­کننده اطلاعات جهت تصمیم­گیری مدیران دارای اهمیت ویژه­ای است. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که سیستم اطلاعات حسابداری بر بهبود تصمیم­گیری مدیریت تأثیر دارد. نتایج حاصل از بررسی وضعیت موجود سیستم اطلاعات حسابداری گروه بهمن نشان داد این سیستم اطلاعات مورد نیاز مدیران را جهت تصمیم­گیری فراهم نساخته است. به طور کلی نتایج نشان می­دهد بین وضعیت موجود و مطلوب سیستم اطلاعات حسابداری گروه بهمن تفاوت وجود دارد.

دستگیر و غالبی (1389) در پژوهشی با عنوان ارزیابی ویژگیهای کیفی سیستم اطلاعاتی حسابداری (مطالعه موردی: شرکت پتروشیمی بندر امام)، به بررسی این مسئله که آیا سیستم حسابداری موجود در شرکت پتروشیمی بندر امام اطلاعات مورد نیاز را جهت تصمیم گیری مدیران فراهم می­کند، پرداختند. امروزه به جرأت می­توان گفت که هر تصمیم مدیران، آثار و نتایج مالی در پی داشته و به همین جهت مدیران برای اخذ هر تصمیم به اطلاعات مالی نیازمند است. وظیفه تهیه این اطلاعات و پردازش آنها به سیستمهای اطلاعاتی حسابداری است. نتیجه حاصل از پژوهش گویای آن بود که سیستم حسابداری پتروشیمی بندر امام ویژگیهای کیفی سیستم اطلاعاتی را در بر دارد.

بهرامفر و رسولی 1380 در پژوهشی به ویژگی های کیفی اطلاعات حسا بداری و نقش آن پرداخته اند.بطوریکه ارتباط بین ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری و تصمیم گیری بررسی شده است که هدف از آن کمک به مدیریت بوده است وبه این نتیجه رسیدندکه چنانچه اطلاعات حسابداری کیفیت لازم را نداشته باشند  نمی تواند در تصمیمات موثر باشد.

مدیریت حسابداری 2

روش تحقیق

روش تحقیق این پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی هست. زیرا در این پژوهش به بررسی و توصیف تأثیر ویژگی سیستم اطلاعاتی مالی در بهبود تصمیم‌گیری مدیران شهرداری تهران  می‌پردازد. برای تائید یا رد فرضیات ،اطلاعات موردنیاز  با استفاده از پرسشنامه جمع‌آوری و سپس با تجزیه‌وتحلیل  اطلاعات به دست آمده ، صحت‌وسقم فرضیات تحقیق آزمون می‌گردد.

جامعه آماری

در هر پژوهش، ماهیت آن پژوهش تبیین کننده دامنه جامعه می­باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل معاونت مالی شهرداران، رئیس حسابدری، رئیس بودجه مناطق مختلف شهرداری تهران است که در سال 1393 فعالیت داشته‌اند.

حجم نمونه

برای انتخاب نمونه از روش نمونه­گیری خوشه­ای دو مرحله­ای به صورت زیر استفاده شده است. با توجه به مشخص بودن مشخصات کامل و منطقه جغرافیایی شهرداری­های مناطق 22 گانه، در تمام شهرداریهای 22منطقه تهران، تعداد 3 پرسشنامه در بین مدیران مالی (یک معاون مالی ، یک رییس حسابداری، یک رییس بودجه) توزیع گردید.  پس از بازگشت و بازبینی پرسشنامه­ها از 66 پرسشنامه ارسالی 58 مورد تکمیل و مورد استفاده قرار گرفت. بنابراین تحلیل و بررسی فرضیه­ها بر روی همین تعداد از پرسشنامه صورت گرفت.

روش جمع آوری اطلاعات

در این تحقیق از دو روش  مطالعات نظری (کتابخانه ای) و روش مطالعات میدانی(پرسشنامه)برای گردآوری اطلاعات استفاده‌شده است:

در روش مطالعات نظری و کتابخانه‌ای با مراجعه به منابع کتابخانه‌ای شامل کتاب، مجلات هفتگی و ماهانه، انتشارات مراکز تحقیقاتی و پژوهشی (نظیر انتشارات سازمان حسابرسی)، سازمان‌ها و نهادهای آموزشی و جستجو در پایگاه‌های الکترونیکی و اطلاعات از قبیل اینترنت و … موردمطالعه و بررسی قرار گرفت.

در روش میدانی برای گردآوری اطلاعات، از پرسشنامه استفاده گردید.

به‌منظور بررسی و تجزیه‌ و تحلیل متغیرهای مربوط به تحقیق که در ادبیات تحقیق موردبحث قرارگرفته و درنهایت سنجش ایده‌های جامعه آماری درارتباط با میزان تأثیر ویژگی سیستم اطلاعات مالی در بهبود تصمیم‌گیری مدیران شهرداری تهران،پرسشنامه‌ای حاوی سؤالاتی دراین زمینه،تهیه وبین آن‌ها توزیع گردید.

سؤالات پرسشنامه در قالب دو بخش ارائه گردیده است.

در بخش اول: در مورد نوع مدیریت و میزان تحصیلات مدیران سؤال شده است.

در بخش دوم: میزان استفاده و تاثیر هر یک از ویژگی سیستم اطلاعاتی در بهبود تصمیم‌گیری مدیران سؤال گردیده است.

سنجش روایی و پایایی پرسشنامه

در تحقیق حاضر، با رجوع به نظر متخصصان و اساتید از روایی ابزار اندازه­گیری، در سنجش متغیرهای تحقیق اطمینان حاصل شده است.

برای بررسی پایایی قبل از جمع آوری نمونه اصلی یک پیش نمونه به حجم مناسب جمع آوری می­شود و پایایی سوالات پرسشنامه توسط اطلاعات جمع­آوری شده از نمونه مورد بررسی قرار می­گیرد. برای بررسی پایایی پرسشنامه از یک نمونه اولیه با حجم 20 استفاده شده است.در جدول زیر ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده است.

جدول 1) جدول مقادیر آلفای کرونباخ برای شاخص­های پژوهش

 

شاخص

شماره سوالات

آلفای کارونباخ

مربوط بودن

1 تا 3

0.708

قابل اتکا بودن

4 تا 7

0.883

قابل فهم بودن

8 تا 10

0.812

قابل مقایسه بودن

11 تا 13

0.739

 پایایی برای کل سوالات پرسشنامه

0.823

همان طور که از داده­های جدول بالا مشخص است میزان ضرایب آلفای کرونباخ محاسبه شده در تمامی موارد بزرگتر از 7/0 است که از اعتبار بالای پرسشنامه حکایت دارد.

ویژگی جمعیت شناختی نمونه آماری

در این بخش ویژگی‌های جمعیت شناختی نمونه آماری تشریح می­شوند.

جدول2) توزیع فراوانی افراد پاسخ‌دهنده ازنظر گروه مدیران

گروه مدیران

فراوانی

درصد فراوانی

مدیر مالی

31

53.45

مدیر اجرایی

27

46.55

جمع کل

58

100

همان‌طور که از داده­های جدول 2 مشخص است، 45/53% افراد پاسخ‌دهنده مدیر مالی و 55/46% آن‌ها مدیر اجرایی هستند.

میزان تحصیلات

 

جدول 3: توزیع فراوانی افراد پاسخ‌دهنده ازنظر میزان تحصیلات

میزان تحصیلات

فراوانی

درصد فراوانی

درصد تجمعی

دیپلم

4

6.90

6.90

فوق‌دیپلم

7

12.07

18.97

کارشناسی

31

53.45

72.41

کارشناسی ارشد و بالاتر

16

27.59

100

جمع کل

58

100

 

همان‌طور که از داده­های جدول 3 مشخص است، میزان تحصیلات اکثر افراد پاسخ‌دهنده (45/53%) کارشناسی و کمترین آن‌ها(9/6%) دیپلم است.

نمودار وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر میزان تحصیلات

آمار توصیفی

در این قسمت توزیع فراوانی متغیرهای پژوهش و سوا لات مربوط به آن‌ها به همراه میانگین و انحراف معیار آن‌ها آورده شده است.

شاخص مربوط بودن

شاخص مربوط بودن توسط 3 سؤال در پرسشنامه اندازه‌گیری شده است. توزیع فراوانی پاسخ­های داده‌شده به این 3 سؤال در جدول   آورده شده است.

جدول4) توزیع فراوانی/ درصد مؤلفه‌های شاخص مربوط بودن

گویه

فراوانی/درصد

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

میانگین

انحراف معیار

واضح و روشن بودن اطلاعات مالی

فراوانی

4

8

31

8

7

3.103

1.02

درصد

6.9

13.8

53.4

13.8

12.1

دانش مالی مدیران

فراوانی

3

2

30

11

12

3.465

1.029

درصد

5.2

3.4

51.7

19

20.7

طبقه‌بندی اطلاعات مالی

فراوانی

0

14

20

23

1

3.19

0.826

درصد

0

24.14

34.48

39.66

1.72

با توجه به داده­های جدول 4 و ستون میانگین­ها مشخص می­شود که؛ از بین عوامل تأثیرگذار بر شاخص مربوط بودن، عامل « دانش مالی مدیران» با مقدار میانگین 465/3 بیشترین تأثیر را داشته است و عامل «طبقه‌بندی اطلاعات مالی» با مقدار میانگین 19/3 ازلحاظ تأثیرگذاری در رتبه دوم و عامل «واضح و روشن بودن اطلاعات مالی» با مقدار میانگین 103/3 در رتبه سوم قرار دارد.

آماره­های توصیفی شاخص کلی مربوط بودن در جدول زیر آورده شده است.

جدول5) آماره­های توصیفی شاخص مربوط بودن

شاخص

میانگین

انحراف معیار

واریانس

کمترین مقدار

بیشترین مقدار

حجم نمونه

مربوط بودن

3.15

0.337

0.114

2.25

4.23

58

شاخص قابل‌اتکا بودن

شاخص قابل‌اتکا بودن توسط 4 سؤال در پرسشنامه اندازه‌گیری شده است. توزیع فراوانی پاسخ­های داده‌شده به این 4 سؤال در جدول   آورده شده است.

 

 

جدول6) توزیع فراوانی/ درصد مؤلفه‌های شاخص قابل‌اتکا بودن

گویه

فراوانی/درصد

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

میانگین

انحراف معیار

زمان متناسب اطلاعات مالی

فراوانی

0

4

23

21

10

3.64

0.852

درصد

0

6.90

39.66

36.21

17.24

توانایی اطلاعات سیستم مالی در شناسایی فرصت­ها

فراوانی

1

10

23

15

9

3.36

1.003

درصد

1.72

17.24

39.66

25.86

15.52

قابلیت اطلاعات سیستم مالی در ارزیابی تصمیمات گذشته

فراوانی

3

6

18

25

6

3.43

0.993

درصد

5.17

10.34

31.03

43.10

10.34

قابلیت اطلاعات مالی در انحراف درآمدها و هزینه­ها از بودجه

فراوانی

0

10

20

21

7

3.43

0.920

درصد

0

17.24

34.48

36.21

12.07

با توجه به داده­های جدول6 و ستون میانگین­ها مشخص می­شود که؛ از بین عوامل تأثیرگذار بر شاخص قابل‌اتکا بودن، عامل «زمان متناسب اطلاعات مالی» با مقدار میانگین 64/3 بیشترین تأثیر را داشته است و عوامل «قابلیت اطلاعات سیستم مالی در ارزیابی تصمیمات گذشته» و «قابلیت اطلاعات مالی در انحراف درآمدها و هزینه­ها از بودجه» با مقدار میانگین 43/3 ازلحاظ تأثیرگذاری در رتبه دوم و عامل «توانایی اطلاعات سیستم مالی در شناسایی فرصت­ها» با مقدار میانگین 36/3 در رتبه سوم قرار دارد.

آماره­های توصیفی شاخص کلی قابل‌اتکا بودن در جدول زیر آورده شده است.

جدول7) آماره­های توصیفی شاخص قابل‌اتکا بودن

شاخص

میانگین

انحراف معیار

واریانس

کمترین مقدار

بیشترین مقدار

حجم نمونه

قابل‌اتکا بودن

3.46

0.781

0.611

2

5

58

شاخص قابل‌فهم بودن

شاخص قابل‌فهم بودن توسط 3 سؤال در پرسشنامه اندازه‌گیری شده است. توزیع فراوانی پاسخ­های داده‌شده به این 3 سؤال در جدول   آورده شده است.

 

 

جدول8) توزیع فراوانی/ درصد مؤلفه‌های شاخص قابل‌فهم بودن

گویه

فراوانی/درصد

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

میانگین

انحراف معیار

ارائه اطلاعات کامل و جامع مالی

فراوانی

1

7

20

28

2

3.40

0.815

درصد

1.72

12.07

34.48

48.28

3.45

ارائه اطلاعات بی­طرفانه مالی

فراوانی

0

4

28

24

2

3.41

0.676

درصد

0

6.90

48.28

41.38

3.45

ارائه صحیح اطلاعات مالی

فراوانی

2

9

20

20

7

3.36

1.003

درصد

3.45

15.52

34.48

34.48

12.07

با توجه به داده­های جدول 8 و ستون میانگین­ها مشخص می­شود که؛ از بین عوامل تأثیرگذار بر شاخص قابل‌فهم بودن، عامل «ارائه اطلاعات بی­طرفانه مالی» و با مقدار میانگین 41/3 بیشترین تأثیر را داشته است و عامل «ارائه اطلاعات کامل و جامع مالی» با مقدار میانگین 40/3 ازلحاظ تأثیرگذاری در رتبه دوم، عامل «ارائه صحیح اطلاعات مالی» با مقدار میانگین 36/3 در رتبه سوم قرار دارد.

آماره­های توصیفی شاخص قابل‌فهم بودن در جدول زیر آورده شده است.

جدول 9) آماره­های توصیفی شاخص قابل‌فهم بودن

شاخص

میانگین

انحراف معیار

واریانس

کمترین مقدار

بیشترین مقدار

حجم نمونه

قابل‌فهم بودن

3.43

0.488

0.239

2.33

4.67

58

شاخص قابل‌مقایسه بودن

شاخص قابل‌مقایسه بودن توسط 3 سؤال در پرسشنامه اندازه‌گیری شده است. توزیع فراوانی پاسخ­های داده‌شده به این 3 سؤال در جدول آورده شده است.

جدول10) توزیع فراوانی/ درصد مؤلفه‌های شاخص قابل‌مقایسه بودن

گویه

فراوانی/درصد

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

میانگین

انحراف معیار

قابلیت مقایسه اطلاعات مالی  در طول زمان

فراوانی

2

10

26

16

4

3.17

0.920

درصد

3.45

17.24

44.83

27.59

6.90

قابلیت مقایسه اطلاعات مالی  با واحدهای مشابه

فراوانی

3

19

12

11

13

3.21

1.267

درصد

5.17

32.76

20.69

18.97

22.41

قابلیت ثبات رویه در اطلاعات مالی

فراوانی

2

9

20

20

7

3.36

1.003

درصد

3.45

15.52

34.48

34.48

12.07

با توجه به داده­های جدول 10و ستون میانگین­ها مشخص می­شود که؛ از بین عوامل تأثیرگذار بر شاخص قابل‌مقایسه بودن، عامل «قابلیت ثبات رویه در اطلاعات مالی» با مقدار میانگین 36/3 بیشترین تأثیر را داشته است و عامل «قابلیت مقایسه اطلاعات مالی با واحدهای مشابه» با مقدارمیانگین 21/3 ازلحاظ تأثیرگذاری دررتبه دوم، عامل «قابلیت مقایسه اطلاعات مالی درطول زمان» با مقدارمیانگین 17/3 در رتبه سوم قراردارد.

آماره­های توصیفی شاخص کلی قابل‌مقایسه بودن در جدول زیر آورده شده است.

جدول11) آماره­های توصیفی شاخص قابل‌مقایسه بودن

شاخص

میانگین

انحراف معیار

واریانس

کمترین مقدار

بیشترین مقدار

حجم نمونه

قابل‌مقایسه بودن

3.24

0.776

0.603

1.33

4.67

195

بررسی نرمال بودن متغیرها

برای اجرای روش­های آماری و محاسبه آماره آزمون مناسب و استنتاج منطقی درباره فرضیه­های پژوهش مهم‌ترین عمل قبل از هر اقدامی، انتخاب روش آماری مناسب برای پژوهش است برای این منظور آگاهی از توزیع داده­ها از اولویت اساسی برخوردار است.

برای همین منظور در این پژوهش از آزمون معتبر کمولموگروف- اسمیرنوف برای بررسی فرض نرمال بودن داده­های پژوهش استفاده‌شده است.

آزمون کولموگروف اسمیرنوف که به افتخار دو آماردان روسی به نام­های ا.ن. کولموگروف و ن.و اسمیرنوف به این نام خوانده می‌شود، روش ناپارامتری ساده­ای برای تعیین همگونی اطلاعات تجربی با توزیع­های آماری منتخب است، بنابراین آزمون کولموگروف اسمیرنوف روشی برای تشخیص نرمال بودن توزیع فراوانی مشاهدات جمع آوری شده است.

این آزمون برای گرفتن مجوز لازم جهت استفاده از رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون بر متغیر­های مستقل و وابسته اعمال می­گردد تا نرمال بودن اطلاعات اثبات گردد در این آزمون با توجه به فرضیات زیر گام به بررسی نرمال بودن داده ها نهاده شده است:

داده­ها دارای توزیع نرمال هستند :H0

داده­ها دارای توزیع نرمال نیستند :H1

با توجه به جدول آزمون اسمیرنف کولموگروف اگر سطح معنی‌داری برای کلیه متغیرهای مستقل و وابسته بزرگ‌تر از سطح آزمون(0.05) باشد توزیع داده­ها نرمال است.

جدول12) نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف متغیرهای پژوهش

 

متغیر

حجم نمونه

میانگین

انحراف معیار

آماره­ی آزمون اسمیرنوف-کلموگروف

سطح معناداری

نتیجه آزمون

مربوط بودن

58

3.16

0.338

0.855

0.458

نرمال است

قابل‌اتکا بودن

58

3.47

0.781

0.951

0.326

نرمال است

قابل‌فهم بودن

58

3.44

0.488

1.033

0.237

نرمال است

قابل‌مقایسه بودن

58

3.25

0.776

1.125

0.159

نرمال است

ویژگی‌های سیستم اطلاعاتی

58

3.32

0.459

0.549

0.924

نرمال است

        

همان‌طور که از داده­های جدول 12 مشخص است، سطح معناداری آزمون کلموگروف- اسمیرنوف((ks برای تمامی متغیرهای پژوهش بزرگ‌تر از مقدار 05/0 است. درنتیجه تمامی متغیرهای موردبررسی در پژوهش حاضر دارای توزیع نرمال می­باشند. بنابراین برای بررسی فرضیه­های پژوهش از آزمون­های پارامتری استفاده می­شود.

بررسی فرضیه­های پژوهش

فرضیه فرعی اول: ویژگی قابل‌فهم بودن اطلاعات سیستم اطلاعات مالی بر بهبود تصمیم­گیری مدیران شهرداری تهران تأثیر دارد.

برای بررسی تأثیر قابل‌فهم بودن اطلاعات سیستم اطلاعات مالی بر بهبود تصمیم­گیری مدیران شهرداری تهران، میانگین امتیازات کسب‌شده با مقدار متوسط (3) مقایسه خواهد شد. برای انجام این آزمون از آزمون تی استیودنت یک نمونه­ای استفاده خواهد شد. نتایج مربوط به این آزمون در جدول  آورده شده است.

جدول13)  نتایج آزمون تی استیودنت برای بررسی تأثیر قابل‌فهم بودن اطلاعات بر بهبود تصمیم­گیری

میانگین

انحراف استاندارد

مقدار آماره t

درجه آزادی

سطح معناداری

نتیجه آزمون تی استیودنت

3.43

0.488

6.810

57

0.001>

بیشتر از مقدار متوسط(3)

با توجه به جدول13  ، سطح معناداری آزمون کوچک‌تر از مقدار 05/0 است. درنتیجه در سطح اطمینان 95 درصد فرض برابری میانگین امتیازات با مقدار متوسط(3) رد می­شود. با توجه به مقدار میانگین مشخص می­شود که، تأثیر قابل‌فهم بودن اطلاعات سیستم اطلاعات مالی بر بهبود تصمیم­گیری مدیران شهرداری تهران بیشتر از مقدار متوسط است.

 

فرضیه فرعی دوم: ویژگی مربوط بودن اطلاعات سیستم اطلاعات مالی بر بهبود تصمیم­گیری مدیران شهرداری تهران تأثیر دارد.

برای بررسی تأثیر مربوط بودن اطلاعات سیستم اطلاعات مالی بر بهبود تصمیم­گیری مدیران شهرداری تهران، میانگین امتیازات کسب‌شده با مقدار متوسط (3) مقایسه خواهد شد. برای انجام این آزمون از آزمون تی استیودنت یک نمونه­ای استفاده خواهد شد.نتایج مربوط به این آزمون در جدول   14آورده شده است.

 

جدول14)  نتایج آزمون تی استیودنت برای بررسی تأثیر مربوط بودن اطلاعات بر بهبود تصمیم­گیری

میانگین

انحراف استاندارد

مقدار آماره t

درجه آزادی

سطح معناداری

نتیجه آزمون تی استیودنت

3.15

0.337

3.541

57

0.001

بیشتر از مقدار متوسط(3)

با توجه به جدول14 ، سطح معناداری آزمون کوچک‌تر از مقدار 05/0 است. درنتیجه در سطح اطمینان 95 درصد فرض برابری میانگین امتیازات با مقدار متوسط(3) رد می­شود. با توجه به مقدار میانگین مشخص می­شود که، تأثیر مربوط بودن اطلاعات سیستم اطلاعات مالی بر بهبود تصمیم­گیری مدیران شهرداری تهران بیشتر از مقدار متوسط است.

فرضیه فرعی سوم: ویژگی قابل‌اتکا بودن اطلاعات سیستم اطلاعات مالی بر بهبود تصمیم­گیری مدیران شهرداری تهران تأثیر دارد.

برای بررسی تأثیر قابل‌اتکا بودن اطلاعات سیستم اطلاعات مالی بر بهبود تصمیم­گیری مدیران شهرداری تهران، میانگین امتیازات کسب‌شده با مقدار متوسط (3) مقایسه خواهد شد. برای انجام این آزمون از آزمون تی استیودنت یک نمونه­ای استفاده خواهد شد.نتایج مربوط به این آزمون در جدول 4-14 آورده شده است.

جدول15) نتایج آزمون تی استیودنت برای بررسی تأثیر قابل‌اتکا بودن اطلاعات بر بهبود تصمیم­گیری

میانگین

انحراف استاندارد

مقدار آماره t

درجه آزادی

سطح معناداری

نتیجه آزمون تی استیودنت

3.46

0.781

4.537

57

0.001>

بیشتر از مقدار متوسط(3)

با توجه به جدول15 ، سطح معناداری آزمون کوچک‌تر از مقدار 05/0 است. درنتیجه در سطح اطمینان 95 درصد فرض برابری میانگین امتیازات با مقدار متوسط(3) رد می­شود. با توجه به مقدار میانگین مشخص می­شود که، تأثیر قابل‌اتکا بودن اطلاعات سیستم اطلاعات مالی بر بهبود تصمیم­گیری مدیران شهرداری تهران بیشتر از مقدار متوسط است.

فرضیه فرعی چهارم: ویژگی قابل‌مقایسه بودن اطلاعات سیستم اطلاعات مالی بر بهبود تصمیم­گیری مدیران شهرداری تهران تأثیر دارد.

برای بررسی تأثیر قابل‌مقایسه بودن اطلاعات سیستم اطلاعات مالی بر بهبود تصمیم­گیری مدیران شهرداری تهران، میانگین امتیازات کسب‌شده با مقدار متوسط (3) مقایسه خواهد شد. برای انجام این آزمون از آزمون تی استیودنت یک نمونه­ای استفاده خواهد شد.نتایج مربوط به این آزمون در جدول آورده شده است.

 جدول16)  نتایج آزمون تی استیودنت برای بررسی تأثیر قابل‌مقایسه بودن اطلاعات بر بهبود تصمیم­گیری

میانگین

انحراف استاندارد

مقدار آماره t

درجه آزادی

سطح معناداری

نتیجه آزمون تی استیودنت

3.24

0.776

2.425

57

0.019

بیشتر از مقدار متوسط(3)

با توجه به جدول16 ، سطح معناداری آزمون کوچک‌تر از مقدار 05/0 است. درنتیجه در سطح اطمینان 95 درصد فرض برابری میانگین امتیازات با مقدار متوسط(3) رد می­شود. با توجه به مقدار میانگین مشخص می­شود که، تأثیر قابل‌مقایسه بودن اطلاعات سیستم اطلاعات مالی بر بهبود تصمیم­گیری مدیران شهرداری تهران بیشتر از مقدار متوسط است.

رتبه‌بندی تأثیر ویژگی‌های سیستم اطلاعات بر بهبود تصمیم­گیری مدیران شهرداری تهران

مرحله اول)  در این مرحله مقدار احتمال برای هر سلول از رابطه  محاسبه خواهد شد. که در آن تعداد شاخص‌ها و   تعداد گزینه­ها است. با توجه به توضیحات بالا ماتریس احتمالات به‌صورت زیر خواهد بود. 

جدول17) ماتریس احتمالات( )

گویه­ها/شاخص‌ها

مربوط بودن

قابل‌اتکا بودن

قابل‌فهم بودن

قابل‌مقایسه بودن

خیلی کم

0.034

0.052

0.034

0.052

کم

0.052

0.138

0.069

0.138

متوسط

0.517

0.293

0.500

0.397

زیاد

0.310

0.397

0.328

0.345

خیلی زیاد

0.086

0.121

0.052

0.069

مرحله دوم)  در این مرحله مقدار آنتروپی هر شاخص را از رابطه محاسبه خواهد شد که در آن  است.  همان تعداد گزینه‌ها یا گزینه­ها است. که در این تحقیق برابر با 5 است. بنابراین مقدار ثابت   خواهد بود. همچنین فاصله هر شاخص از آنتروپی با استفاده از رابطه   محاسبه خواهد شد. سپس وزن هر شاخص از رابطه   محاسبه می­شود. مقدار آنتروپی محاسبه‌شده و فاصله از آنتروپی و وزن هر شاخص در جدول زیر ارائه‌شده است.

جدول 18)مقدار آنتروپی محاسبه‌شده برای هر شاخص

شاخص

مربوط بودن

قابل‌اتکا بودن

قابل‌فهم بودن

قابل‌مقایسه بودن

مقدار آنتروپی( )

0.736

0.874

0.724

0.835

فاصله شاخص از آنتروپی( )

0.264

0.126

0.276

0.165

وزن شاخص( )

0.318

0.151

0.332

0.198

همان‌طور که از جدول  مشخص است، شاخص مربوط بودن(318/0) بیشترین تأثیر را بر بهبود تصمیم‌گیری مدیران شهری دارد. همچنین شاخص قابل‌فهم بودن(332/0) در رتبه دوم، شاخص قابل‌مقایسه بودن(198/0) در رتبه سوم و شاخص قابل‌اتکا بودن(151/0) رتبه چهارم تأثیرگذاری رادارند.

نتیجه گیری

نتیجه گیری

این فصل به بحث و نتیجه گیری درخصوص یافته های بدست آمده ازتحقیق اختصاص دارد و سعی بر این است که در پرتو آن بتوان به معانی و مفاهیمی که این یافته ها در گستره نظری و کاربردی دارد اشاره کرد.

نتایج توصیفی

در پژوهش حاضر، در گام اول به بررسی درصد شرکت کنندگان از لحاظ گروه مدیران  پرداخته ایم که 45/53% افراد پاسخ دهنده مدیر مالی و 55/46% آنها مدیر اجرایی بوده­اند. در گام دوم به بررسی میزان تحصیلات  افراد پرداختیم که  میزان تحصیلات اکثر افراد پاسخ دهنده(45/53%) کارشناسی و کمترین آنها(9/6%) دیپلم بودند.

نتایج استنباطی

بحث و نتیجه گیری در مورد یافته های مربوط به سؤال اصلی پژوهش

فرضیه فرعی اول: ویژگی قابل فهم بودن اطلاعات سیستم اطلاعات مالی بر بهبود تصمیم­گیری مدیران شهرداری تهران تاثیر دارد.

 برای بررسی تاثیر ویژگی قابل فهم بودن اطلاعات سیستم اطلاعات مالی بر بهبود تصمیم­گیری مدیران شهرداری تهران از آزمون تی استیودنت یک نمونه­ای استفاده شد. که یافته ها حاکی از این است  که سطح معناداری آزمون تی استیودنت یک نمونه­ای کوچکتر از مقدار 05/0 است. در نتیجه در سطح اطمینان 95 درصد فرض برابری میانگین امتیازات با مقدار متوسط(3) رد می­شود. با توجه به مقدار میانگین مشخص می­شود که، تاثیر قابل فهم بودن اطلاعات سیستم اطلاعات مالی بر بهبود تصمیم­گیری مدیران شهرداری تهران بیشتر از مقدار متوسط است.

برای بررسی تاثیر ویژگی مربوط بودن اطلاعات سیستم اطلاعات مالی بر بهبود تصمیم­گیری مدیران شهرداری تهران از آزمون تی استیودنت یک نمونه­ای استفاده شد. که یافته ها حاکی از این است سطح معناداری آزمون کوچکتر از مقدار 05/0 است. در نتیجه در سطح اطمینان 95 درصد فرض برابری میانگین امتیازات با مقدار متوسط(3) رد می­شود. با توجه به مقدار میانگین مشخص می­شود که، تاثیر مربوط بودن اطلاعات سیستم اطلاعات مالی بر بهبود تصمیم­گیری مدیران شهرداری تهران بیشتر از مقدار متوسط است. 

فرضیه فرعی سوم: ویژگی قابل اتکا بودن اطلاعات سیستم اطلاعات مالی بر بهبود تصمیم­گیری مدیران شهرداری تهران تاثیر دارد.

برای بررسی تاثیر ویژگی قابل اتکا بودن اطلاعات سیستم اطلاعات مالی بر بهبود تصمیم­گیری مدیران شهرداری تهران از آزمون تی استیودنت یک نمونه­ای استفاده شد. که یافته ها حاکی از این است سطح معناداری آزمون کوچکتر از مقدار 05/0 است. در نتیجه در سطح اطمینان 95 درصد فرض برابری میانگین امتیازات با مقدار متوسط(3) رد می­شود. با توجه به مقدار میانگین مشخص می­شود که، تاثیر قابل اتکا بودن اطلاعات سیستم اطلاعات مالی بر بهبود تصمیم­گیری مدیران شهرداری تهران بیشتر از مقدار متوسط است. فرضیه فرعی چهارم: ویژگی قابل مقایسه بودن اطلاعات سیستم اطلاعات مالی بر بهبود تصمیم­گیری مدیران شهرداری تهران تاثیر دارد.

برای بررسی تاثیر ویژگی قابل مقایسه بودن اطلاعات سیستم اطلاعات مالی بر بهبود تصمیم­گیری مدیران شهرداری تهران از آزمون تی استیودنت یک نمونه­ای استفاده شد. که یافته ها حاکی از این است سطح معناداری آزمون کوچکتر از مقدار 05/0 است. در نتیجه در سطح اطمینان 95 درصد فرض برابری میانگین امتیازات با مقدار متوسط(3) رد می­شود. با توجه به مقدار میانگین مشخص می­شود که، تاثیر قابل مقایسه بودن اطلاعات سیستم اطلاعات مالی بر بهبود تصمیم­گیری مدیران شهرداری تهران بیشتر از مقدار متوسط است.

در نهایت در آزمون رتبه بندی شاخص مربوط بودن(318/0) بیشترین تاثیر را بر بهبود تصمیم گیری مدیران شهری دارد. همچنین شاخص قابل فهم بودن(332/0) در رتبه دوم، شاخص قابل مقایسه بودن(198/0) در رتبه سوم و شاخص قابل اتکا بودن(151/0) رتبه چهارم تاثیرگذاری را دارند.با توجه به نتایج فرضیات می توان گفت که مدیران در فرایند تصمیم­­گیری نیازمند منابع و امکاناتی هستند که آنان را قادر سازد تا بازده تصمیم را در تحقق اهداف فردی، گروهی، سازمانی و جامعه بطور کلی بهینه نمایند. از جمله منابع مورد نیاز می­توان به امور مالی و بودجه، زمان، امکانات و فرصتها، نیروی انسانی کارآمد و اطلاعات اشاره نمود. با توجه به اینکه تصمیمها بیشتر متوجه زمان آینده است، مدیران نیازمند جمع­آوری اطلاعات بیشتر برای کاهش عدم قطعیت هستند تا با اطمینان بیشتر درصد خطرپذیری و مخاطره تصمیم را کاهش دهند. اصل مدیریت، تصمیم­گیری است زیرا مدیر، تمامی وظایف خود را با تصمیم­گیری به انجام می­رساند و اگر هدف­گذاری، سیاستگذاری، تعیین استراتژی، تعیین قوانین، مقررات و راه و روش کار، انتخاب و استخدام نیروی انسانی، تعیین وظایف و مسئولیتهای مرئوسین و همچنین سرپرستی، کنترل و ارزیابی عملکرد آنها را از جمله وظایف مدیر به شمار آوریم،  لازمۀ همه این موارد، تصمیم­گیری است.

سیستم اطلاع­رسانی در هر سازمانی اهمیت وافری در فرایند تصمیم­­گیری دارد. برای پردازش این اطلاعات از رایانه­ها و فن­آوری پیشرفته استفاده می­کنند و از راه این اطلاعات وضعیت و نحوه عملکرد سازمان را به صورتی تجزیه و تحلیل، طبقه­بندی و تنظیم می­کنند که بتواند بر تصمیم­گیری در سازمان  به شیوه مؤثر کمک کند. اصولاً سیستم حسابداری به عنوان یکی از اجزای کلیدی و مهم سیستم کلی یک سازمان طراحی می­شود. به عبارت بهتر سیستم حسابداری یکی از اجزای سیستم اطلاعاتی مدیریت است که خود این سیستم هم به عنوان یکی از سیستمهای مورد نیاز سازمان به عنوان یک واحد اقتصادی مطرح است.

پیشنهادات

در این پژوهش، پیشنهاد ها در حوزه کاربردی و  پژوهشگران ، ارائه شده است.

پیشنهادات کاربردی

در سالهای اخیر تغییرات و پیچیدگی در سازمانها بیش از پیش مشاهده می شود. به منظور تحقق اهداف اصلی سازمانها ، دست اندرکاران شهرداری باید به این تغییرات توجه بیشتری نمایند. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که ویژگیهای سیستم اطلاعات مالی بر بهبود تصمیم­گیری مدیران شهرداری تهران تاثیر مهمی دارد که  بعنوان یکی از عوامل موثر در بهبود تصمیم­گیری مدیران که خود از اصلی ترین اهداف شهرداری ها محسوب می گردد، باشد. بنابراین دست اندرکاران شهرداری ها می توانند با توجه به یافته های پژوهش نظیر پژوهش حاضر، هر چند سال یکبار اطلاعات و دانش خود را در مورد اهمیت ویژگیهای سیستم اطلاعات به روز نموده و در این زمینه مانند سایر کشورهای توسعه یافته در حوزه تصمیم گیری  به موفیقیت نائل شوند.

 

 

پیشنهادات  پژوهشی

با توجه به مطالعه ای که در زمینه تاثیر ویژگیهای سیستم اطلاعات مالی بر بهبود تصمیم­گیری مدیران شهرداری تهران انجام شد به طور نسبی به درک روشنی از آن دست پیدا کردیم، بنابراین لازم است تا پژوهشگران ما با توجه به جایگاه و تاثیر سیستم اطلاعات آن را از زوایا و ابعاد مختلف مورد بررسی قرار دهند. در درجه اول ما خواستار این هستیم تا محققین در آینده با مطالعه ی جامع در این زمینه و اشراف نسبی بر این موضوع فرایندی را که شروع کردیم در رابطه با سایر متغیرها  با جدیت و مساعدت بیشتری دنبال کنند . هم چنین لازم است تا این موضوع  در سایر شهرداری ها   نیز   اجرا شود تا وضعیت موجود سیستم اطلاعات در آن شهرداری ها  مشخص شود. تاثیر  دیگر متغیر ها  بر بهبود تصمیم­گیری مدیران بررسی شود  و به  شناسایی موانع موجود بهبود تصمیم­گیری مدیران بپردازند.  گذشته از این پژوهشگران در آینده می توانند ارتباط و تاثیر سیستم اطلاعات را با  بازده های سازمانی ، توسعه سازمانی بررسی نمایند. که البته اگر در این فرایندها از روش تحقیق تلفیقی[1] (کمی-کیفی) استفاده شود مسلما استحکام و توان مطالعه افزایش خواهد یافت و قطعا نتایج با واقعیت نزدیکتر است.

منابع:

[1] بهرامفر، ت، رسولی، و، (1380)،” ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری مدیریت و نقش آن در تصمیم گیری مدیریت”، فصلنامه بررسی های  حسابداری، شماره 25 ، صفحه 88

[2] حاجیها، زهره و نبیونی، شایسته، (1392) ، “بررسی تاثیر خصوصیات سیستم اطلاعات حسابداری بر عملکرد این سیستم در شرایط تحلیل پذیری وظیفه”، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت سال هفتم ، شماره بیست و یکم، ص 58-47

[3] دستگیر، محسن. غالبی، رجا،(1389) ،”ارزیابی ویژگیهای کیفی سیستم اطلاعاتی حسابداری )مطالعه موردی : شرکت پتروشیمی بندر امام( ، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری، سال دوم، شماره 5 ، صفحات 17-38

 [4] دستگیر، محسن، جمشیدیان، مهدی، جدیدی،عباس(1382)،” بررسی تأثیر ویژگیهای سیستم اطلاعات حسابداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران : بررسی های حسابداری “، گروه بهمن . حسابرسی، ش 34

[5]Ed, H, Julie. (2000). using accounting information system by operations managers in a project

company management accounting, pp: 1.

 [6].Fordham, David R,Riordan, Diane A,Riordan, Michael P ,(2002)Business intelligence: How accountants bring value to the marketing function,Strategic Finance , Wednesday, May 1

[7]Mock Theodore J.,(2006), Concepts of information value and accounting , the accounting review , Vol .XLVI.,

NO,4.pp.778-779.

 [8]Petter Gottschalk, (1999),“ Implementation predictors of strategic information systems plans”, Information & Management, Volume 36, Issue 2,Pages 77-91

[9]Paper.D, Chang. R.D, Chang Y.W. (2003). The Effect of task Uncertainty, Decentralization and AIS characteristics on the performance of AIS: An Empirical case in Taiwan Information, Management vol40, pp: 691-703.

گردآوری شده توسط:

فاطمه صانعی موسوی

کارشناس ارشد مدیریت سیستم های اطلاعاتی

خبرنامه دنیای تراشه

با عضو شدن در خبرنامه چیپست، به ما اجازه می دهید تا در هنگام رویدادهای مهم، به سرعت شما را در جریان بگذاریم :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *